Aktualności

Aktualności

Kierunek kształcenia Inżynieria Środowiska.

Chcesz studiować INŻYNIERIĘ ŚRODOWISKA?

Kliknij tutaj, żeby zapisać się na studia.

Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu budowy i eksploatacji obiektów inżynierii środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie inżynierii środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu projektowania systemów, technologii i urządzeń do transportu i oczyszczania wody i ścieków, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych oraz planowania i eksploatacji regionalnych i lokalnych systemów zarządzania środowiskiem.

Absolwent, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska, dla różnorodnych potrzeb i w różnych skalach, posiada szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.

Program dydaktyczny studiów obejmuje przedmioty, które powinny zapewnić absolwentowi ogólne wykształcenie uniwersyteckie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranej specjalności. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i specjalizowane oprogramowanie branżowe.


Absolwenci mogą starać się uzyskanie pełnych uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalności

Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z gospodarowaniem wodą, ściekami i odpadami oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji inżynierii środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji komunalnych oraz ich nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i organach samorządowych, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich z branży inżynierii środowiska oraz w instytucjach naukowo-badawczych i w szkolnictwie średnim i wyższym.

Instalacje budowlane
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z dostawą wody i ciepła, odprowadzaniem ścieków oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do badania, projektowania, budowy i eksploatacji sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz wszelkich instalacji wewnętrznych stanowiących wyposażenie budynków mieszkalnych i zakładów przemysłowych. Potrafi wykonywać oceny optymalnego wykorzystania tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii, a także kompleksowych analiz systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zasilania w energię.

Inżynieria ekologiczna
Absolwent tej specjalności ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do planowania działań, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji ochrony środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji proekologicznych oraz rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych w zakresie relacji wzajemnych technika – środowisko przyrodnicze. Odznacza się zdolnością racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, z naciskiem na użycie w dedykowanych działaniach technik i technologii inżynieryjno-technicznych. Jest przygotowany do praktycznego wdrażania zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz tworzenia prawidłowych warunków współegzystencji techniki i środowiska przyrodniczego.

Zatrudnienie

  • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie inżynierii środowiska,
  • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
  • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
  • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej, 
  • firmy budowlano - instalacyjne, 
  • instytucje naukowo – badawcze,
  • własna działalność gospodarcza.

Broszurki informacyjne dostępne: tutaj oraz tutaj.

Serdecznie zapraszamy do studiowania.