Aktualności

Laboratorium

Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska działa przy Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

W laboratorium prowadzimy badania technologiczne oraz wykonujemy analizy prób wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, odpadów, osadów ściekowych oraz gruntów i gleb.
Wysoko wykwalifikowany zespół analityków, nowoczesny sprzęt laboratoryjny, specjalistyczna aparatura badawcza, udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości, stosowanie certyfikowanych materiałów i odczynników chemicznych wysokiej jakości oraz ciągły system wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości procesów gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz krótkie terminy realizacji zleceń. Laboratorium posiada możliwości dostosowania się do indywidualnych potrzeb Klientów.

Wody do picia

Oferujemy wykonanie analiz wody do picia, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
Wdrożony w Laboratorium system został zatwierdzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze. 

Wody powierzchniowe i podziemne

Prowadzimy pobór oraz kompleksowe badania wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie wynikającym z:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

 Ścieki

Wykonujemy badania ścieków komunalnych i przemysłowych w zakresie wymaganym w:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (DZ.U. 2015 poz. 521)

 

 
Świadczymy usługi w zakresie badań laboratoryjnych i półtechnicznych nad doborem technologii oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych. 

 Osady ściekowe

 

Oferujemy wykonanie badań: komunalnych osadów ściekowych oraz osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).
Wykonujemy również biologiczną, w tym mikroskopową analizę osadu czynnego, prowadzoną zgodnie z własną procedurą badawczą. 

 Odpady

W ramach badań odpadów oferujemy wykonanie:

 • badań morfologicznych i granulometrycznych odpadów komunalnych zgodnie ze normami oraz aktualnie obowiązującymi wytycznymi,
 • testów wymywania i parametrów dodatkowych dla odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277),
 • badań nawozów organicznych (kom-postów) oraz środków wspomagających uprawę roślin wytwarzanych z bioodpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2008 r., Nr 119, poz. 765),
 • monitoringu składowisk, zgodnie z wymaganiami.
Ponadto wykonujemy oznaczenia AT4 oraz pomiary jednostkowej produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej. 

 Gleby i grunty

Badania gleb i gruntów wykonujemy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r., w sprawie standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359) oraz w zakresie wymaganym przy: stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, rekultywacji gruntów na cele rolne i nierolne, dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

 Grunty budowlane

Świadczymy usługi geotechniczne w zakresie:

 • badań laboratoryjnych: rodzaju gruntów spoistych i niespoistych, zawartości części organicznych, zagęszczalności gruntu, stopnia plastyczności, edometrycznych modułów ściśliwości, współczynnika filtracji, prędkości przepływu wody, identyfikacji minerałów i skał,
 • badań terenowych: wierceń ręcznych małośrednicowych, sondowań sondą lekką, kartowania hydrologiczno-geologicznego, piezometrów.
Badania prowadzimy zgodnie z normami polskimi (PN) oraz europejskimi (EN ISO). Wyniki badań mogą stanowić podstawę prac naukowych oraz dokumentacji technicznych. 
  Bazując na wieloletnich doświadczeniach praktycznych oraz wynikach prac badawczych prowadzimy działalność konsultingową w zakresie:
 • procesów filtracji,
 • wpływu antropopresji na stan wód,
 • zagrożeń powodziowych,
 • geoinżynierskiej analizy podłoża gruntowego.
  

Schemat organizacyjny laboratorium jest do pobrania: tutaj.

Kontakt: 

Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 15
tel. (+48 68) 328-26-37,  fax. (+48 68) 324-72-90
tel. (+48 68) 328-23-95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.