Aktualności

Profil studenta

Sylwetka absolwenta kierunku "Inżynieria Środowiska"

Na kierunku inżynieria środowiska kształci się (indywidualnie i w zespołach) specjalistów przygotowanych do:

 • twórczego rozwiązywania zadań projektowych i eksploatacyjnych w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,
 • koordynacji i współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, ekonomicznych i plastycznych, w poszczególnych fazach procesu projektowania, od programowania do realizacji inwestycji.

Sylwetka inżyniera

Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu budowy i eksploatacji obiektów inżynierii środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie inżynierii środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Sylwetka magistra inżyniera

Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu projektowania systemów, technologii i urządzeń do transportu i oczyszczania wody i ścieków, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych oraz planowania i eksploatacji regionalnych i lokalnych systemów inżynierii środowiska.

Absolwent, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska, dla różnorodnych potrzeb i w różnych skalach, posiada szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.

Program dydaktyczny studiów obejmuje przedmioty, które powinny zapewnić absolwentowi ogólne wykształcenie uniwersyteckie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranej specjalności. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i z nim współpracować.

Sylwetka absolwenta kierunku "Energetyka Komunalna"

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, zarządzaniu w zakresie energetyki komunalnej oraz umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i eksploatacyjnych w dziedzinie energetyki komunalnej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych. Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej, oraz nadzorowania procesu budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających inżynierów z zakresu energetyki komunalnej oraz instalacji sanitarnych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowo posiadają wiedzę oraz kompetencje inżynierskie pozwalające na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii oraz technologii sieci komunalnych i instalacji wewnętrznych w budynkach oraz przemyśle. Przygotowani są do następujących zadań:

 • doradztwa technicznego z zakresu energetyki komunalnej,
 • projektowania i nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
 • eksploatacji i monitorowania urządzeń i obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi instalacji w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki, chłodnictwa i klimatyzacji,
 • przygotowywania opracowań i analiz technicznych, ekonomicznych i formalnych procedur modernizacji gospodarki energetycznej w obszarach miejskich i gminach.

W trakcie studiów realizowana będzie semestralna praktyka zawodową, połączona z możliwością realizacji pracy dyplomowej w firmach i przedsiębiorstwach o profilu energetycznym, komunalnym, projektowym, budowlanym i instalacyjnym, a także w jednostkach administracyjnych. 

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku „Inżynieria Środowiska”, a po ich ukończeniu starać się uzyskanie pełnych uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalności

Komunalna energetyka cieplna

Studenci specjalności dodatkowo nabywają wiedzę i umiejętności związane z problematyką energetyki cieplnej oraz komunalną infrastrukturą energetyczną. Zakres dodatkowych przedmiotów obejmuje obszary m.in.: audytingu i certyfikacji energetycznej, energetyki gazowej, odnawialnych źródeł energii, podstaw energetyki komunalnej, instalacji w elektroenergetyce, inżynierii gazownictwa, rozproszonych układów energetycznych, komputerowych technik obliczeniowych i symulacyjnych, inżynierii finansowej w energetyce.

Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne

Studenci specjalności dodatkowo nabywają wiedzę i umiejętności związane z odnawialnymi źródłami energii, energetyką rozproszoną oraz zagadnieniami związanymi z modernizacją istniejących systemów energetycznych. Zakres dodatkowych przedmiotów obejmuje obszary m.in.: mikro i minikogenerację, systemy pozyskiwania energii słonecznej, odnawialne źródła energii elektrycznej, pompy ciepła w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych, biopaliwa, komputerowe modelowanie systemów OZE, proekologiczne modernizacje w energetyce, planowanie i finansowanie przedsięwzięć OZE, systemy odzysku i magazynowania energii.

Zatrudnienie

 • przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej,
 • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie energetyki komunalnej,
 • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej,
 • firmy budowlano - instalacyjne,
 • firmy audytorskie w zakresie energetyki oraz budownictwa,
 • własna działalność gospodarcza.

Absolwenci kierunku „Energetyka Komunalna” stanowią grupę zawodową, mieszczącą się w ścisłej czołówce w rankingach wynagrodzeń w Polsce. Posiadane umiejętności, wiedza oraz doświadczenie zdobyte w czasie praktyk zawodowych umożliwiają absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach branżowych.