Aktualności

IIS na facebooku

Instytut Inżynierii Środowiska zaistniał na portalu facebook.

Zapraszamy do korzystania. Stronę można odwiedzić tutaj.

Energetyka Komunalna - nowy kierunek kształcenia!

Chcesz studiować ENERGETYKĘ KOMUNALNĄ?

Kliknij tutaj, żeby zapisać się na studia.

Zobacz ciekawą prezentację dotyczącą kierunku kształcenia: Energetyka Komunalna

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań. Wzrastające w skali globalnej zużycie energii, konieczność ograniczania emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, a także rozlokowanie większości globalnych zasobów paliw w niestabilnych politycznie regionach świata są czynnikami, które warunkują kreowanie polityki energetycznej zarówno w skali globalnej jak w odniesieniu do poszczególnych krajów w tym Polski. Dyrektywy UE i polityka energetyczna Polski, skutkujące m.in. zaostrzeniem wymagań dotyczących efektywności energetycznej oraz wprowadzeniem szeregu uregulowań prawnych pozwalających na pozyskiwanie wsparcia finansowego dla inwestycji zmniejszających zużycie energii, spowodowały, iż kształt polskiego budownictwa i energetyki uległ i nadal ulega poważnym zmianom. W związku z tym ogromnego znaczenia nabiera kształcenie wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry inżynierskiej posiadającej kompetencje w zakresie efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej.

Nowy kierunek „Energetyka Komunalna” wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Kształcenie odbywające się na kierunku o profilu praktycznym koncentruje się na przygotowaniu absolwentów w zakresie:

 • technologii energetycznych,
 • nowoczesnych konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
 • gospodarki energetycznej w obszarach zurbanizowanych,
 • eksploatacji systemów, sieci i instalacji energetyki komunalnej i budynków,
 • sieci i instalacji elektroenergetycznych (w podstawowym zakresie).

W trakcie studiów realizowana będzie semestralna praktyka zawodową, połączona z możliwością realizacji pracy dyplomowej w firmach i przedsiębiorstwach o profilu energetycznym, komunalnym, projektowym, budowlanym i instalacyjnym, a także w jednostkach administracyjnych.

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów związanych z energetyką komunalną, w tym: konwencjonalnych, odnawialnych oraz hybrydowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, systemów ciepłowniczych, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także zrównoważonym gospodarowaniem energią zarówno w skali budynku, jak również obszaru zurbanizowanego np. osiedla, miasta czy gminy.

Możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • komunalna energetyka cieplna,
 • źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne.

Absolwenci

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, zarządzaniu w zakresie energetyki komunalnej oraz umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i eksploatacyjnych w dziedzinie energetyki komunalnej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych. Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej oraz nadzorowania procesu budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających inżynierów z zakresu energetyki komunalnej oraz instalacji sanitarnych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowo posiadają wiedzę oraz kompetencje inżynierskie pozwalające na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii oraz technologii sieci komunalnych i instalacji wewnętrznych w budynkach oraz przemyśle. Przygotowani są do następujących zadań:

 • doradztwa technicznego z zakresu energetyki komunalnej,
 • projektowania i nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
 • eksploatacji i monitorowania urządzeń i obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi instalacji w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki, chłodnictwa i klimatyzacji,
 • przygotowywania opracowań i analiz technicznych, ekonomicznych i formalnych procedur modernizacji gospodarki energetycznej w obszarach miejskich i gminach.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku „Inżynieria Środowiska”, a po ich ukończeniu starać się uzyskanie pełnych uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalności

Komunalna energetyka cieplna

Studenci specjalności dodatkowo nabywają wiedzę i umiejętności związane z problematyką energetyki cieplnej oraz komunalnej infrastruktury energetycznej. Zakres dodatkowych przedmiotów obejmuje obszary m.in.: audytingu i certyfikacji energetycznej, energetyki gazowej, odnawialnych źródeł energii, podstaw energetyki komunalnej, instalacji w elektroenergetyce, inżynierii gazownictwa, rozproszonych układów energetycznych, komputerowych technik obliczeniowych i symulacyjnych, inżynierii finansowej w energetyce.

Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne

Studenci specjalności dodatkowo nabywają wiedzę i umiejętności związane z odnawialnymi źródłami energii, energetyką rozproszoną oraz zagadnieniami związanymi z modernizacją istniejących systemów energetycznych. Zakres dodatkowych przedmiotów obejmuje obszary m.in.: mikro i minikogenerację, systemy pozyskiwania energii słonecznej, odnawialne źródła energii elektrycznej, pompy ciepła w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych, biopaliwa, komputerowe modelowanie systemów OZE, proekologiczne modernizacje w energetyce, planowanie i finansowanie przedsięwzięć OZE, systemy odzysku i magazynowania energii.

Zatrudnienie

 • przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej,
 • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie energetyki komunalnej,
 • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej,
 • firmy budowlano - instalacyjne,
 • firmy audytorskie w zakresie energetyki oraz budownictwa,
 • własna działalność gospodarcza.

Absolwenci kierunku „Energetyka Komunalna” stanowią grupę zawodową, mieszczącą się w ścisłej czołówce w rankingach wynagrodzeń w Polsce. Posiadane umiejętności, wiedza oraz doświadczenie zdobyte w czasie praktyk zawodowych umożliwiają absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach branżowych.

Broszurki informacyjne dostępne: tutaj oraz tutaj.

Serdecznie zapraszamy do studiowania.

Współpraca z KPWK w Krośnie Odrzańskim

Dnia 6 lipca 2015 r. został podpisany list intencyjny wskazujący na możliwą współpracę badawczo-rozwojową między Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Po kilku miesiącach intensywnych prac i zabiegów organizacyjnych ze strony Prodziekana Wydziału ds. Nauki – prof. Andrzeja Greinerta i Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska – prof. Andrzeja Jędrczaka mamy już pierwsze duże osiągnięcie. Oto możemy w naszym laboratorium realizować zaawansowane badania na nowoczesnym sprzęcie analitycznym, wartym niemal 0,5 mln złotych. Ten sprzęt to optyczny spektrometr emisyjny ICP Perkin Elmer Optima 8x00 oraz mineralizator mikrofalowy do spalania próbek środowiskowych Perkin Elmer Titan MPS.

To oznacza dla Instytutu powstanie zupełnie nowych możliwości rozwoju naukowego oraz realizacji nowoczesnych koncepcji wdrożeniowych. Brakowało nam takiego sprzętu już od lat.

Jednocześnie z uzyskaniem nowego sprzętu, wysiłkiem Instytutu, przy zaangażowaniu Kierownika Centralnego Laboratorium IIŚ – mgr Tadeusza Butrymowicza dokonano przebudowy wyciągów w pomieszczeniu 016 oraz linii zasilania aparatury w gazy. Dzięki temu praca w laboratorium będzie bezpieczna i dużo bardziej komfortowa.

Konferencja w Krośnie Odrzańskim

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/110/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 9 października 2008 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Krosno Odrzańskie. Misją Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego jest funkcjonowanie na najwyższym poziomie w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Krosno Odrzańskie.

KPWK Sp. z o.o. zrealizowało program „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”. Tym samym znacząco podniosło jakość świadczonych usług, głównie po stronie zapewnienia warunków bezpieczeństwa środowiskowego.

Instytut Inżynierii Środowiska WBAiIŚ UZ zdecydował wesprzeć swoją fachową siłą działania spółki, podpisując w lipcu bieżącego roku stosowny list intencyjny.

Oba zainteresowane współpracą podmioty będą dokładały starań badań i rozwoju, w oparciu o Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2014/2020, z wykorzystaniem urządzeń technologicznych oraz nowych instalacji zamontowanych na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Odrzańskim do odwadniania i higienizacji osadów ściekowych. Połączenie doświadczenia i praktyki Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. z doświadczeniem na polu nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwoli na stałe podnoszenie jakości kształcenia, prowadzonych badań naukowych i wspólnych prac badawczo-wdrożeniowych.

Dnia 09 października 2015 r. odbyła się w Krośnie Odrzańskim konferencja, zwieńczająca projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”. Ze strony Instytutu Inżynierii Środowiska brali w niej udział Prodziekan Wydziału ds. Nauki – prof. Andrzej Greinert i Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska – prof. Andrzej Jędrczak. Prezentację przedstawiciela Instytutu można zobaczyć w załączonym pliku.

Jesteśmy przekonani, że nasze kontakty z KPWK Sp. z o.o. zaowocować mogą wieloma dobrymi projektami, rozwijającymi zdolności badawczo-rozwojowe naszego Instytutu, z pożytkiem dla firm regionu.

Konferencja w Krośnie Odrzańskim Konferencja w Krośnie Odrzańskim Konferencja w Krośnie Odrzańskim

Konferencja w Krośnie Odrzańskim Konferencja w Krośnie Odrzańskim

Prezentacja "Technologiczne aspekty pracy instalacji higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim"