Aktualności

Kurs AutoCAD "Kilka rzeczy, których nie wiesz o AutoCAD"

W dniu 23.03.2016 w sali 117 o godz.17:00 odbędzie się inauguracyjne spotkanie chętnych do skorzystania z kursu "Kilka rzeczy, których nie wiesz o AutoCAD".
 
Zajęcia poprowadzi Pan Bartłomiej Garbera. Zachęcamy do korzystania z doświadczenia Waszego kolegi.
 
Liczba miejsc ograniczona!!!
 

Wystawa motyli "Motylem jestem"

Zapraszamy na wystawę motyli polskich i egzotycznych pt.

"Motylem jestem"

Małgorzaty Trzeciak - Siemińskiej

organizowaną przez Wydziałowe Koło Naukowe "Skamieniali"

Data: 22.03 - 15.05.2016 r.

Miejsce: Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze.

Plakat "Wystawa Motyli"

Instytut Inżynierii Środowiska członkiem Konsorcjum "Instytut Autostrada Technologii i Innowacji"

Instytut Inżynierii Środowiska przystąpił do Konsorcjum pod nazwą Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) stworzonego z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelni wyższych, niezależnych instytutów badawczych i przedsiębiorstw.

Głównym celem jest: efektywne aplikowanie o krajowe i europejskie fundusze na innowacje i prace badawczo-rozwojowe dopasowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

W ramach IATI zostało powołane Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska, którego koordynatorem został dr inż. Piotr Ziembicki.

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska jest jednym z dwóch Centrów działających w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) powołanych przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Kompetencjami obejmuje obszary tematyczne: "Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią", "Zielona gospodarka" i "Środowisko".

W działalność Centrum zaangażowany jest głównie Instytut Inżynierii Środowiska UZ oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., jednak współpraca przy realizacji projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych podejmowana jest również z innymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami o różnej wielkości i profilu działalności. Najważniejsi z partnerów to m.in. EDF Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, DATERM Sp. z o.o., Kronopol S.A. czy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Potencjał naukowo-badawczy Centrum oraz doświadczenie, w tym również praktyczne wynikające z wcześniej zrealizowanych prac w przemyśle, pozwala na kompleksową realizację projektów badawczych oraz badawczo-wdrożeniowych we wskazanych obszarach tematycznych zarówno z partnerami krajowymi jak i zagranicznymi.

Kluczowe kompetencje Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska to m.in.:

 • projektowanie i wielokryterialna optymalizacja sieci i instalacji sanitarnych, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, a także instalacji wewnętrznych (sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
 • komputerowe modelowanie i symulacja technologii, systemów i procesów w inżynierii środowiska, m.in. związanych z optymalizacją zużycia zasobów, w tym energii,
 • zastosowanie racjonalnych metod zmniejszania zużycia energii w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i kogeneracji,
 • projektowanie optymalnych rozwiązań źródeł energii (scentralizowanych i rozproszonych) oraz systemów jej dystrybucji,
 • wykorzystanie sorpcyjnych systemów energetycznych w celu podniesienia efektywności energetycznej, ekonomicznej i środowiskowej systemów ciepłowniczych oraz źródeł energii,
 • zaawansowane metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem odzysku materiałów,
 • biologiczne metody przetwarzania odpadów: kompostowanie i fermentacja,
 • diagnozowanie stanu środowiska (monitoringu środowiska) – czynników, rodzajów i skutków degradacji poszczególnych elementów środowiska.

Proponowane obszary i projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe:

 • optymalizacja rozwiązań sieci i instalacji sanitarnych oraz źródeł energii, tak by spełniały wymogi środowiskowe, nie pogarszając komfortu życia i jakości powietrza atmosferycznego,
 • projekty badawcze z zakresu efektywnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii,
 • badania możliwości pozyskiwania, oddawania i równoważenia bilansu energii cieplnej przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej,
 • projekty badawcze wykorzystujące komputerowe oprogramowanie symulacyjne do rozwiązywania zagadnień optymalizacji wielokryterialnej technologii, systemów i procesów w inżynierii środowiska,
 • kompleksowa optymalizacja odprowadzenia ścieków deszczowych i sanitarnych z określonego terenu,
 • planowanie i projektowanie systemów gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym (gwarantujących minimalizację ilości odpadów i osadów ściekowych składowanych na składowiskach),
 • badania w zakresie recyklingu materiałowego i organicznego odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • diagnozowania skutków działania czynników degradacyjnych na terenach o różnej funkcjonalności.

Więcej o IATI: tutaj

Wyjazdy w ramach programu "Erasmus"

Ogłoszono rekrutację na wyjazdy studentów na studia w roku akademickim 2016/17. Rekrutacja trwa do 20.03.2016 r.

Zmiany w zasadach:

 • aplikacja w pełni elektroniczna (student wszystkie wymagane dokumenty załącza do formularza online),
 • dopuszczone są zewnętrzne certyfikaty językowe na potwierdzenie znajomości języka,
 • jeśli student posiada zaświadczenie wystawione przez UCKJ z poprzednich lat - będzie ono również honorowane,
 • przedłużenia pobytów nie mają już charakteru warunkowego.

Zgoda na przedłużenie będzie skutkować aneksem do umowy dla studentów. Jeśli student nie zaliczy pierwszego semestru, będzie musiał otrzymać wpis warunkowy za pierwszy semestr).

Stypendium na wyjazd na praktyki jest gwarantowane na okres 3 miesięcy

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki na rok 2016/17 będzie ogłoszona po skonsumowaniu środków z bieżącego roku.

Deklaracje przedmiotów modułowych III rok IŚ

UWAGA STUDENCI!

Deklaracje przedmiotów modułowych III rok IŚ do pobrania: tutaj