Aktualności

Konferencja "Inżynieria i kształtowanie środowiska"

III Międzynarodowa Konferencja 
„Inżynieria i kształtowanie środowiska”

12-13 październik 2017r.

pod honorowym patronatem:

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusza Gajdy
Wojewody Lubuskiego - Władysława Dajczaka
Marszałka Województwa Lubuskiego - Elżbiety Polak
Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

The information about conference is also available in english.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Nowe technologie oczyszczania wody i ścieków;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
 • Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych;
 • Ochrona przeciwpowodziowa;
 • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

Czytaj więcej...

Zmarła prof. Zofia Sadecka

Wspomnienie o Pani Profesor: tutaj

Rekrutacja 2018/2019

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ REKRUTACJI - ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA KIERUNKACH

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Kształcenie studentów na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,
 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  II-go  stopnia,
 • stacjonarnych  III-go stopnia (studia doktoranckie).

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3,5 roku (7 semestrów). Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera bez specjalności.

Studia II-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry). Kształcenie prowadzone jest w trzech specjalnościach:

 • urządzenia sanitarne (US),
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów (ZWUSIO),
 • inżynieria ekologiczna  (IE).

Kończąc studia II  stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne), uzyskuje się stopień naukowy magistra inżyniera. Z sylwetką absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska można zapoznać się tutaj. Szczegółowe informacje o przedmiotach prowadzonych w ramach kierunku można uzyskać tutaj: studia I-go stopnia (z tytułem inżynieria) oraz studia II-go stopnia (z tytułem magistra).

Serdecznie zapraszamy do studiowania na naszym kierunku. Zapisu na studia można dokonać w Uczelnianym Serwisie Rekrutacyjnym: tutaj.

 

ENERGETYKA KOMUNALNA

Kształcenie studentów na kierunku praktycznym Energetyka Komunalna prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Studia mają profil praktyczny, tzn. w ostatnim - 8 semestrze odbywają się praktyki. Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie prowadzone jest w dwóch specjalnościach:

 • Komunalna energetyka cieplna,
 • Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne.

Więcej o kierunku Energetyka Komunalna można znaleźć: tutaj.

 

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Kształcenie studentów na kierunku Zarządzanie Gospodarką Komunalną prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Konferencja "Od przedszkolaka do inżyniera, czyli kto nam da skrzydła"

W dniu 08.06 w Gorzowie Wlkp. odbyła się interesująca konferencja pt. "Od przedszkolaka do inżyniera, czyli kto nam da skrzydła". Instytut Inżynierii Środowiska był współorganizatorem tej konferencji, a Z-ca Dyrektora IIS Pani dr inż. Sylwia Myszograj wygłosiła ciekawy referat pt. "Inżynieria środowiska, czyli jak sprostać ekologicznym wyzwaniom XXI wieku".

Więcej informacji o konferencji można przeczytać: tutaj.

Z programem konferencji można zapoznać się: tutaj.

Innowacje dla energetyki

Innowacje dla energetyki Kierunki rozwoju innowacji energetycznych 

Ministerstwo energii zaprezentowało we wtorek dokument pt. "Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych" (KRIE).

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami, a kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych to dokument definiujący ramy działalności innowacyjnej dla sektora energetyki i jego instytucji wspomagających. W dokumencie zwrócono uwagę, że od kilkunastu lat sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które powodują jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Nakładają się na to aspiracje polityczne i społeczne oraz modele regulacyjne, zmieniając tradycyjny model funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na rynkach komercyjnych.

Dokument do pobrania: tutaj