Aktualności

Zmarła prof. Zofia Sadecka

Wspomnienie o Pani Profesor: tutaj

Rekrutacja 2018/2019

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ REKRUTACJI - ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA KIERUNKACH

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Kształcenie studentów na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,
 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  II-go  stopnia,
 • stacjonarnych  III-go stopnia (studia doktoranckie).

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3,5 roku (7 semestrów). Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera bez specjalności.

Studia II-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry). Kształcenie prowadzone jest w trzech specjalnościach:

 • urządzenia sanitarne (US),
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów (ZWUSIO),
 • inżynieria ekologiczna  (IE).

Kończąc studia II  stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne), uzyskuje się stopień naukowy magistra inżyniera. Z sylwetką absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska można zapoznać się tutaj. Szczegółowe informacje o przedmiotach prowadzonych w ramach kierunku można uzyskać tutaj: studia I-go stopnia (z tytułem inżynieria) oraz studia II-go stopnia (z tytułem magistra).

Serdecznie zapraszamy do studiowania na naszym kierunku. Zapisu na studia można dokonać w Uczelnianym Serwisie Rekrutacyjnym: tutaj.

 

ENERGETYKA KOMUNALNA

Kształcenie studentów na kierunku praktycznym Energetyka Komunalna prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Studia mają profil praktyczny, tzn. w ostatnim - 8 semestrze odbywają się praktyki. Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie prowadzone jest w dwóch specjalnościach:

 • Komunalna energetyka cieplna,
 • Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne.

Więcej o kierunku Energetyka Komunalna można znaleźć: tutaj.

 

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Kształcenie studentów na kierunku Zarządzanie Gospodarką Komunalną prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Konferencja "Od przedszkolaka do inżyniera, czyli kto nam da skrzydła"

W dniu 08.06 w Gorzowie Wlkp. odbyła się interesująca konferencja pt. "Od przedszkolaka do inżyniera, czyli kto nam da skrzydła". Instytut Inżynierii Środowiska był współorganizatorem tej konferencji, a Z-ca Dyrektora IIS Pani dr inż. Sylwia Myszograj wygłosiła ciekawy referat pt. "Inżynieria środowiska, czyli jak sprostać ekologicznym wyzwaniom XXI wieku".

Więcej informacji o konferencji można przeczytać: tutaj.

Z programem konferencji można zapoznać się: tutaj.

Innowacje dla energetyki

Innowacje dla energetyki Kierunki rozwoju innowacji energetycznych 

Ministerstwo energii zaprezentowało we wtorek dokument pt. "Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych" (KRIE).

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami, a kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych to dokument definiujący ramy działalności innowacyjnej dla sektora energetyki i jego instytucji wspomagających. W dokumencie zwrócono uwagę, że od kilkunastu lat sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które powodują jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Nakładają się na to aspiracje polityczne i społeczne oraz modele regulacyjne, zmieniając tradycyjny model funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na rynkach komercyjnych.

Dokument do pobrania: tutaj

 

Plebiscyt LUBUSKI EKO-DYPLOM na najlepsze prace dyplomowe.

19 kwietnia 2017 r. w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie LUBUSKI EKO-DYPLOM  na najlepsze prace dyplomowe z potencjałem praktycznego zastosowania oraz prezentujące możliwości ochrony środowiska w regionie lub o zasięgu ponadregionalnym.

We wszystkich kategoriach zwyciężyły prace dyplomowe nominowane przez Uniwersytet Zielonogórski, bronione na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

 • W kategorii prac licencjackich za najlepszą uznana została praca inżynierska Pana Damiana Ogiejko pt. „Wpływ granulatu na bazie osadów ściekowych na fizyczno-chemiczne właściwości gleb”, napisana pod kierunkiem Pana dr inż. Jakuba Kosteckiego. 
 • W kategorii prac magisterskich za najlepszą uznana została praca magisterska Pana mgr. inż. Franciszka Bydałka pt. Aktywność mikrobiologiczna  w złożu oczyszczalni hydrofitowej o przepływie pionowym” napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Sylwii Myszograj.
 • W kategorii prac doktorskich za najlepszą uznana została rozprawa doktorska Pana dr. inż. Artura Juszczyka pt. „Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych”, napisana pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Wysokowskiego, prof. UZ.

Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w konkursie w 2018 r.