Aktualności

VI Mistrzostwa w Płukaniu Złota

Dnia 11.05.2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się VI Mistrzostwa w Płukaniu Złota, w którym czynnie uczestniczyli studenci Inżynierii Środowiska.

Na podium stanął nasz student Wojciech Borowczyk, któremu serdecznie gratulujemy.

         

Konferencja “Youth and Progress of Biology”

Studenci koła naukowego Solum et Universum działającego w Instytucie Inżynierii Środowiska - uczestniczyli w dniach 7-9 kwietnia 2019 roku w konferencji XV International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and Progress of Biology”, organizowanej przez Wydział Nauk Biologicznych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Studenci zaprezentowali wyniki prac pn. „The condition of soils on selected playgrounds in Zielona Góra”.

Udział w międzynarodowej konferencji dał szansę na zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez Koło w poprzednich latach oraz na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami różnych jednostek naukowych. Obecność studentów pozwoliła również na promocję Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wyjazd został zrealizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków Parlamentu Studenckiego.

   

Optymalizacja polderów zalewowych na lubuskim odcinku Odry

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska UZ uczestniczyli w spotkaniu, jakie 12.04.2019 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, pod przewodnictwem Stanisława Tomczyszyna - Wicemarszałka UM i Stanisława Myśliwca - Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, przy współudziale dr hab. Urszuli Kołodziejczyk, prof. UZ i dr inż. J. Kosteckiego, (Uniwersytet Zielonogórski), a także - przedstawicieli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wójtów gmin nadodrzańskich, przedsiębiorstwa CK Ziemianin oraz licznych działaczy samorządowych.

Referat wprowadzający pt. „Optymalizacja polderów zalewowych w dolinie Środkowej Odry” wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ. Dyskusja wskazała na możliwości zwiększenia retencji wody, a tym samym – walki z suszą oraz skutecznością ochrony przeciwpowodziowej.

Zmiany zasobów wodnych są od lat przedmiotem badań pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska UZ. Temat badawczy wynika z licznych powodzi, jakie występowały w dorzeczu Odry  oraz znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych podczas suszy hydrologicznych. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że rozwiązaniem problemu może być obudowa historycznych polderów zalewowych, które zgromadzą nadmiar wody podczas powodzi i  oddadzą wodę glebie w okresie suszy. Aktualne prace zmierzają do odtworzenia polderu Milsko, w oparciu o badania geologiczne i hydrologiczne oraz modelowanie filtracji. Obiekt ma służyć wzmocnieniu ochrony przeciwpowodziowej i poprawie bilansu wodnego zlewni Odry (zwiększeniu pojemności retencyjnej regionu o ok. 5 mln m3). Dalsza realizacja badań jest możliwa poprzez udział w Programie „Bon na innowacje”, wspólnie z przedsiębiorstwem CK „Ziemianin”. Wstępne prace w tym zakresie zostały wykonane w latach 2015-2017. Kolejne działania przewidują: uszczegółowienie badań terenowych, innowacyjne wymodelowanie polderu zalewowego Milsko za pomocą fotogrametrii niskiej wysokości, opracowanie modelu filtracji, ustalenie szybkości napełniania zbiornika oraz analizę zasobów wodnych. Zakłada się, że będzie to częściowo polder suchy, który będzie pełnić funkcję rolniczą, a w okresie nawalnych deszczy czy powodzi – funkcję zbiornika retencyjnego. Woda zmagazynowana w polderze poprawi retencję obszarów dorzecza Odry oraz rolnicze wykorzystanie obszaru.

Realizacja badań przeprowadzonych w polderze Milsko może skutkować odtworzeniem innych historycznych polderów zalewowych, zbudowanych przez niemieckich inżynierów w okresie międzywojennym, a funkcjonujących na Środkowym Nadodrzu jeszcze w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku. Są to poldery: Milsko (300 ha), Tarnawa (220 ha), Pomorsko (200 ha), Brody-Bródki (180 ha), Nietkowice (310 ha), Będów (180 ha) oraz Połupin-Szczawno-Laski (2800 ha). Pozwoli to na nowatorskie spojrzenie na problem zagospodarowania przestrzennego polderów, a tym sposobem – poprawę ochrony przeciwpowodziowej, w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania terenów zalewowych.

  

Szkolenie KAN-therm

W Instytucie Inżynierii Środowiska odbyło się ciekawe szkolenie z zakresu systemów KAN-therm.

Organizatorem szkolenia było Koło Naukowe Thermo Vision, którego opiekunem jest dr inż. Marzena Jasiewicz.

Więcej można znaleźć: tutaj

Szkolenie z zakresu oprogramowania przeznaczonego do wspomagania projektowania.

W dniu dzisiejszym w Instytucie Inżynierii Środowiska odbyło się ciekawe szkolenie z zakresu wykorzystania zaawansowanego oprogramowania komputerowego przeznaczonego do analizy energetycznej budynków oraz wspomagania projektowania instalacji wewnętrznych.

Szkolenie przeprowadził Dyrektor Techniczny firmy SANKOM Pan Krzysztof Sękowski.

Dziękujemy prowadzącemu oraz wszystkim uczestnikom.

Już dziś zapraszamy na kolejne edycje szkolenia.