Aktualności

Kierunek kształcenia Inżynieria Środowiska.

Chcesz studiować INŻYNIERIĘ ŚRODOWISKA?

Kliknij tutaj, żeby zapisać się na studia.

Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu budowy i eksploatacji obiektów inżynierii środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie inżynierii środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu projektowania systemów, technologii i urządzeń do transportu i oczyszczania wody i ścieków, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych oraz planowania i eksploatacji regionalnych i lokalnych systemów zarządzania środowiskiem.

Absolwent, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska, dla różnorodnych potrzeb i w różnych skalach, posiada szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.

Program dydaktyczny studiów obejmuje przedmioty, które powinny zapewnić absolwentowi ogólne wykształcenie uniwersyteckie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranej specjalności. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i specjalizowane oprogramowanie branżowe.


Absolwenci mogą starać się uzyskanie pełnych uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalności

Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z gospodarowaniem wodą, ściekami i odpadami oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji inżynierii środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji komunalnych oraz ich nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i organach samorządowych, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich z branży inżynierii środowiska oraz w instytucjach naukowo-badawczych i w szkolnictwie średnim i wyższym.

Instalacje budowlane
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z dostawą wody i ciepła, odprowadzaniem ścieków oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do badania, projektowania, budowy i eksploatacji sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz wszelkich instalacji wewnętrznych stanowiących wyposażenie budynków mieszkalnych i zakładów przemysłowych. Potrafi wykonywać oceny optymalnego wykorzystania tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii, a także kompleksowych analiz systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zasilania w energię.

Inżynieria ekologiczna
Absolwent tej specjalności ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do planowania działań, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji ochrony środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji proekologicznych oraz rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych w zakresie relacji wzajemnych technika – środowisko przyrodnicze. Odznacza się zdolnością racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, z naciskiem na użycie w dedykowanych działaniach technik i technologii inżynieryjno-technicznych. Jest przygotowany do praktycznego wdrażania zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz tworzenia prawidłowych warunków współegzystencji techniki i środowiska przyrodniczego.

Zatrudnienie

  • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie inżynierii środowiska,
  • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
  • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
  • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej, 
  • firmy budowlano - instalacyjne, 
  • instytucje naukowo – badawcze,
  • własna działalność gospodarcza.

Broszurki informacyjne dostępne: tutaj oraz tutaj.

Serdecznie zapraszamy do studiowania.

Wykład monograficzny prof. Wilfried Winiwarter

Serdecznie zapraszamy na bardzo ciekawy wykład monograficzny: "Global elemental cycles: human impacts, their consequences and remedies."
 
Prelegent: dr hab. Wilfried Winiwarter. Prof.UZ
 
Termin i miejsce: 6 czerwca 2018 r., (środa), godz. 11.15, bud. A-12, sala 105, ul. prof. Z. Szafrana 15

X Jubileuszowa Gala Inżynierów

Gala Inżynierów to jedno z największych dorocznych wydarzeń pozanaukowych w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie „karnawałowo” spotykają się pracownicy, studenci i absolwenci, a ponadto – współpracujące z Instytutem osobistości świata polityki i biznesu.

Jubileuszowa X Gala Inżynierów odbyła się 12 stycznia 2018r., jak zawsze pod kierunkiem prof. UZ Urszuli Kołodziejczyk i dr inż. Magdy Hudak, przy nieocenionym wsparciu Władz Uczelni oraz zaangażowaniu członków Studenckiego Koła Naukowego „Skamieniali”: Magdaleny Jabłonowskiej (przewodniczącej), Oleny Świżewskiej, Kamili Wiatr, Natalii Kisińskiej, Tobiasza Bartyzela, Artura Wolańskiego, Piotra Pilcha, Michała Pańczaka, Mateusza Kramskiego, Aleksandry Szczepańskiej i innych. W imprezie uczestniczyło 200 osób. Muzyczną oprawę wieczoru zapewnił DJ Hektor - Mateusz Rudyk (absolwent kierunku inżynieria środowiska), który – jak zwykle - bawił gości doskonale. Tradycyjnie, odbyły się otrzęsiny studentów I roku i pożegnanie absolwentów - wszyscy otrzymali stosowne rekwizyty i pamiątkowe dyplomy. Niespodzianką było przyznanie tytułów Weteranów Gali Inżynierów dla tych uczestników imprezy, którzy w tym roku po raz dziesiąty bawili się na Gali Inżynierów. Kolejnym hitem wieczoru była loteria fantowa, gdzie można było wygrać cenne nagrody, np.: kurs tańca w Szkole Tańca Gracja lub ponad-regulaminowy termin egzaminu z podstaw geodezji. Gratulujemy szczęśliwcom!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za uczestnictwo w Jubileuszowej X Gali Inżynierów oraz wsparcie naszych działań poprzez pomoc organizacyjną i finansową.

Zamieszczona poniżej fotogaleria niech będzie miłym wspomnieniem dla wszystkich uczestników Jubileuszowej X Gali Inżynierów, a jednocześnie - wyzwaniem dla kolejnego pokolenia studentów kierunku inżynieria środowiska, gdzie od dziesięciu lat działa Studenckie Koło Naukowe „Skamieniali”.

Więcej zdjęć dostępnych jest: tutaj

X Galę Inżynierów otworzyli (od lewej): prof. A. Greinert – Dziekan WBAiIŚ, prof. M. Mrówczyńska – Prodziekan WBAiIŚ, dr M. Hudak. – Opiekun WKN Skamieniali, prof. U. Kołodziejczyk – inicjatorka i organizatorka wszystkich Gali Inżynierów oraz inż. A. Szumańska – studentka IS (w tle - mgr inż. M. Rudyk DJ Hektor – absolwent kierunku IŚ)

Wszyscy bawili się świetnie

Absolwenci WBAiIŚ z optymizmem patrzyli w przyszłość

Pierwszaków z dumą wyślubowała prof. M. Mrówczyńska - Prodziekan WBAiIŚ (z prawej)

Dr inż. S. Gibowski uparcie tłumaczył zasadę obsługi niwelatora

DJ Hektor - Mateusz Rudyk (z prawej) bawił wszystkich doskonale, Sandra Skomoroko (z lewej) nieśmiało kupowała te propozycje, podczas gdy Jej kolega miał wątpliwości

Czy ten pan i pani będą na XI Gali?

Zajęcia terenowe z przedmiotu „Mechanika gruntów i geotechnika”

Dnia 16 stycznia 2018 r. grupa 35 ISSP, w ramach przedmiotu „Mechanika gruntów i geotechnika”, uczestniczyła w zajęciach terenowych. Celem wyjazdu była wizja lokalna zabezpieczonych osuwisk w ciągu drogi krajowej DK27 (obwodnica Wilkanowa), na odcinku od km 59+200 do km 59+600. Opiekunem grupy była dr inż. Magda Hudak.

                         

Oferty dla studentów

Drodzy studenci!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją pracy oraz możliwością uzyskania stypendium.

JM Projekt ofertuje pracę dla studenta w Gorzowie Wlkp. i okolicach w charakteryrze Asystenta Projektanta.
Więcej informacji w ofercie, którą można pobrać: tutaj.

Grupa AQUA - sieć hurtowni branży instalacyjnej, grzewczej i pompowej, istniejąca na rynku od 1981 roku, posiadająca 14 oddziałów w Polsce Zachodniej, zatrudniająca ponad 100 osób, zaprasza na: Stypedium dla studenta.
Miejsce pracy: Zielona Góra.
Więcej informacji w ofercie, którą można pobrać: tutaj.

Serdecznie zachęcamy do aplikowania. Naprawdę warto!