Aktualności

Studenci IIS na dniach otwartych Elektrociepłowni "Zielona Góra"

15 czerwca 2019 r. studenci Instytutu Inżynierii Środowiska uczestniczyli w Dniu Otwartym Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A., należącej do PGE Energia Ciepła.

Z wielkim zainteresowaniem, ze świetnie przygotowanym przewodnikiem, zwiedzili elektrociepłownię, a także nawiązali pierwsze kontakty z kadrą Elektrociepłowni oraz zapoznali się z rozwojem zawodowym w branży ciepłownictwa i energetyki komunalnej.

Elektrociepłownia zaprezentowała naszym studentom program zawodowy PGE Energia Ciepła pod nazwą „Energetyczna Kariera”.

Studenci poznali od strony praktycznej proces produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, produkcję chłodu z ciepła sieciowego. Dowiedzieli się również o wsparciu programu elektromobilności w Zielonej Górze.

Oprócz zwiedzania elektrociepłownia przygotowała liczne zabawy, konkursy z nagrodami, jak również poczęstunek.

Na pewno Dni Otwarte w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A na stale wpiszą się w kalendarz studentów IIŚ.

Ze strony IIS w Dniach Otwartych uczestniczyła dr inż. Marzena Jasiewicz.

Fotogaleria dostępna na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/Instytut.Inzynierii.Srodowiska.UZ

Projekt UNCNET

Spotkanie robocze w ramach projektu UNCNET – Pekin 30-31.05.2019

W końcu maja odbyło się spotkanie robocze partnerów międzynarodowego projektu badawczego pt. Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET). Koordynatorem całego projektu jest prof. Wilfried Winiwarter z IIASA (Austria), natomiast polską częścią zawiaduje dr Monika Suchowska-Kisielewicz z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie jako jeden z 11, wyłonionych spośród 122 złożonych wniosków.

Gospodarzem pierwszego spotkania w ramach projektu był Peking University – Dept. of Atmospheric and Oceanic Sciences (Chiny). Poza nim, w projekcie biorą udział: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA, Austria), Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Chinese Academy of Sciences (CAS), Center for Agricultural Resources Research (Chiny), brainbows informations-management GmbH (Austria) i E.C.O. Institut für Ökologie Jungmeier GmbH, Klagenfurt (Austria).

Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego w spotkaniu wzięli udział dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ oraz dr Monika Suchowska-Kisielewicz.

Bardzo intensywne spotkanie poświęcone było wzajemnemu zapoznaniu się z ogólnymi celami projektu definiowanymi przez poszczególnych partnerów, propozycjami partnerów odnośnie zawartości poszczególnych pakietów roboczych, metod badawczych i oczekiwanych efektów prac. Kolejnym krokiem było uporządkowanie informacji tworząc spójny system, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie informacji o poszczególnych miastach, kompatybilnych w ramach porównań koniecznych do dokonania w przyszłości. Wyznaczono także plan prac, plan kontaktów wideokonferencyjnych oraz plan kolejnych spotkań roboczych.

Duży nacisk położono na przedyskutowanie rodzaju danych koniecznych do uzyskania w toku badań w poszczególnych ośrodkach partnerskich, skali tych badań celem jak najlepszego odzwierciedlenia oddziaływania miasta na badane parametry środowiskowe, sposobów modelowania środowiskowego dla ujęcia perspektyw wynikających z prowadzonych badań oraz możliwości przełożenia naszych prac na środowisko zewnętrzne – decydentów miast i regionów oraz przedsiębiorstwa działające w sferze szeroko pojmowanej ochrony i inżynierii środowiska.

Uczestnicy wcześniej odbywającej się konferencji w Oslo („Urban Futures”) poinformowali o innych projektach, które uzyskały dofinansowanie wraz z realizowanym przez nas. Dało to nam dodatkową informację o kierunkach prac Kolegów z innych ośrodków naukowych. Zastanawialiśmy się także nad sprzężeniem idei wypracowanych w toku realizacji projektu UNCNET z innymi kwestiami miejskimi i środowiskowymi. Większość z tych innych projektów miała wspólne tematy w postaci transportu miejskiego i energetyki komunalnej. Krążenie azotu w środowisku miejskim, w tym o pochodzeniu antropogenicznym, wydaje się nam być dobrym spójnikiem z tymi projektami. Daje to szanse na przyszłe rozszerzanie współpracy naukowej, o co niewątpliwie będziemy zabiegać.

Wyłonił się także pomysł rozszerzenia współpracy między podmiotami a Chin i Instytutem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego o nowe elementy badań, co może być podstawą do formułowania kolejnych wniosków grantowych.

Podkreślić należy, że nasi Koledzy z Peking University przygotowali całość spotkania bardzo profesjonalnie, dzięki czemu mimo ogromu miasta mogliśmy się znaleźć i poruszać po Pekinie w sposób możliwie bezproblemowy.

Informacje o projekcie: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/UNCNET19.html

            

 

VI Mistrzostwa w Płukaniu Złota

Dnia 11.05.2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się VI Mistrzostwa w Płukaniu Złota, w którym czynnie uczestniczyli studenci Inżynierii Środowiska.

Na podium stanął nasz student Wojciech Borowczyk, któremu serdecznie gratulujemy.

         

Konferencja “Youth and Progress of Biology”

Studenci koła naukowego Solum et Universum działającego w Instytucie Inżynierii Środowiska - uczestniczyli w dniach 7-9 kwietnia 2019 roku w konferencji XV International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and Progress of Biology”, organizowanej przez Wydział Nauk Biologicznych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Studenci zaprezentowali wyniki prac pn. „The condition of soils on selected playgrounds in Zielona Góra”.

Udział w międzynarodowej konferencji dał szansę na zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez Koło w poprzednich latach oraz na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami różnych jednostek naukowych. Obecność studentów pozwoliła również na promocję Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wyjazd został zrealizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków Parlamentu Studenckiego.

   

Optymalizacja polderów zalewowych na lubuskim odcinku Odry

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska UZ uczestniczyli w spotkaniu, jakie 12.04.2019 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, pod przewodnictwem Stanisława Tomczyszyna - Wicemarszałka UM i Stanisława Myśliwca - Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, przy współudziale dr hab. Urszuli Kołodziejczyk, prof. UZ i dr inż. J. Kosteckiego, (Uniwersytet Zielonogórski), a także - przedstawicieli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wójtów gmin nadodrzańskich, przedsiębiorstwa CK Ziemianin oraz licznych działaczy samorządowych.

Referat wprowadzający pt. „Optymalizacja polderów zalewowych w dolinie Środkowej Odry” wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ. Dyskusja wskazała na możliwości zwiększenia retencji wody, a tym samym – walki z suszą oraz skutecznością ochrony przeciwpowodziowej.

Zmiany zasobów wodnych są od lat przedmiotem badań pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska UZ. Temat badawczy wynika z licznych powodzi, jakie występowały w dorzeczu Odry  oraz znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych podczas suszy hydrologicznych. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że rozwiązaniem problemu może być obudowa historycznych polderów zalewowych, które zgromadzą nadmiar wody podczas powodzi i  oddadzą wodę glebie w okresie suszy. Aktualne prace zmierzają do odtworzenia polderu Milsko, w oparciu o badania geologiczne i hydrologiczne oraz modelowanie filtracji. Obiekt ma służyć wzmocnieniu ochrony przeciwpowodziowej i poprawie bilansu wodnego zlewni Odry (zwiększeniu pojemności retencyjnej regionu o ok. 5 mln m3). Dalsza realizacja badań jest możliwa poprzez udział w Programie „Bon na innowacje”, wspólnie z przedsiębiorstwem CK „Ziemianin”. Wstępne prace w tym zakresie zostały wykonane w latach 2015-2017. Kolejne działania przewidują: uszczegółowienie badań terenowych, innowacyjne wymodelowanie polderu zalewowego Milsko za pomocą fotogrametrii niskiej wysokości, opracowanie modelu filtracji, ustalenie szybkości napełniania zbiornika oraz analizę zasobów wodnych. Zakłada się, że będzie to częściowo polder suchy, który będzie pełnić funkcję rolniczą, a w okresie nawalnych deszczy czy powodzi – funkcję zbiornika retencyjnego. Woda zmagazynowana w polderze poprawi retencję obszarów dorzecza Odry oraz rolnicze wykorzystanie obszaru.

Realizacja badań przeprowadzonych w polderze Milsko może skutkować odtworzeniem innych historycznych polderów zalewowych, zbudowanych przez niemieckich inżynierów w okresie międzywojennym, a funkcjonujących na Środkowym Nadodrzu jeszcze w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku. Są to poldery: Milsko (300 ha), Tarnawa (220 ha), Pomorsko (200 ha), Brody-Bródki (180 ha), Nietkowice (310 ha), Będów (180 ha) oraz Połupin-Szczawno-Laski (2800 ha). Pozwoli to na nowatorskie spojrzenie na problem zagospodarowania przestrzennego polderów, a tym sposobem – poprawę ochrony przeciwpowodziowej, w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania terenów zalewowych.