Aktualności

Konferencja w Krośnie Odrzańskim

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/110/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 9 października 2008 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Krosno Odrzańskie. Misją Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego jest funkcjonowanie na najwyższym poziomie w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Krosno Odrzańskie.

KPWK Sp. z o.o. zrealizowało program „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”. Tym samym znacząco podniosło jakość świadczonych usług, głównie po stronie zapewnienia warunków bezpieczeństwa środowiskowego.

Instytut Inżynierii Środowiska WBAiIŚ UZ zdecydował wesprzeć swoją fachową siłą działania spółki, podpisując w lipcu bieżącego roku stosowny list intencyjny.

Oba zainteresowane współpracą podmioty będą dokładały starań badań i rozwoju, w oparciu o Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2014/2020, z wykorzystaniem urządzeń technologicznych oraz nowych instalacji zamontowanych na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Odrzańskim do odwadniania i higienizacji osadów ściekowych. Połączenie doświadczenia i praktyki Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. z doświadczeniem na polu nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwoli na stałe podnoszenie jakości kształcenia, prowadzonych badań naukowych i wspólnych prac badawczo-wdrożeniowych.

Dnia 09 października 2015 r. odbyła się w Krośnie Odrzańskim konferencja, zwieńczająca projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”. Ze strony Instytutu Inżynierii Środowiska brali w niej udział Prodziekan Wydziału ds. Nauki – prof. Andrzej Greinert i Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska – prof. Andrzej Jędrczak. Prezentację przedstawiciela Instytutu można zobaczyć w załączonym pliku.

Jesteśmy przekonani, że nasze kontakty z KPWK Sp. z o.o. zaowocować mogą wieloma dobrymi projektami, rozwijającymi zdolności badawczo-rozwojowe naszego Instytutu, z pożytkiem dla firm regionu.

Konferencja w Krośnie Odrzańskim Konferencja w Krośnie Odrzańskim Konferencja w Krośnie Odrzańskim

Konferencja w Krośnie Odrzańskim Konferencja w Krośnie Odrzańskim

Prezentacja "Technologiczne aspekty pracy instalacji higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim"