Aktualności

Optymalizacja polderów zalewowych na lubuskim odcinku Odry

Poprawiono: sobota, 13 kwiecień 2019 11:46

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska UZ uczestniczyli w spotkaniu, jakie 12.04.2019 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, pod przewodnictwem Stanisława Tomczyszyna - Wicemarszałka UM i Stanisława Myśliwca - Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, przy współudziale dr hab. Urszuli Kołodziejczyk, prof. UZ i dr inż. J. Kosteckiego, (Uniwersytet Zielonogórski), a także - przedstawicieli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wójtów gmin nadodrzańskich, przedsiębiorstwa CK Ziemianin oraz licznych działaczy samorządowych.

Referat wprowadzający pt. „Optymalizacja polderów zalewowych w dolinie Środkowej Odry” wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ. Dyskusja wskazała na możliwości zwiększenia retencji wody, a tym samym – walki z suszą oraz skutecznością ochrony przeciwpowodziowej.

Zmiany zasobów wodnych są od lat przedmiotem badań pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska UZ. Temat badawczy wynika z licznych powodzi, jakie występowały w dorzeczu Odry  oraz znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych podczas suszy hydrologicznych. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że rozwiązaniem problemu może być obudowa historycznych polderów zalewowych, które zgromadzą nadmiar wody podczas powodzi i  oddadzą wodę glebie w okresie suszy. Aktualne prace zmierzają do odtworzenia polderu Milsko, w oparciu o badania geologiczne i hydrologiczne oraz modelowanie filtracji. Obiekt ma służyć wzmocnieniu ochrony przeciwpowodziowej i poprawie bilansu wodnego zlewni Odry (zwiększeniu pojemności retencyjnej regionu o ok. 5 mln m3). Dalsza realizacja badań jest możliwa poprzez udział w Programie „Bon na innowacje”, wspólnie z przedsiębiorstwem CK „Ziemianin”. Wstępne prace w tym zakresie zostały wykonane w latach 2015-2017. Kolejne działania przewidują: uszczegółowienie badań terenowych, innowacyjne wymodelowanie polderu zalewowego Milsko za pomocą fotogrametrii niskiej wysokości, opracowanie modelu filtracji, ustalenie szybkości napełniania zbiornika oraz analizę zasobów wodnych. Zakłada się, że będzie to częściowo polder suchy, który będzie pełnić funkcję rolniczą, a w okresie nawalnych deszczy czy powodzi – funkcję zbiornika retencyjnego. Woda zmagazynowana w polderze poprawi retencję obszarów dorzecza Odry oraz rolnicze wykorzystanie obszaru.

Realizacja badań przeprowadzonych w polderze Milsko może skutkować odtworzeniem innych historycznych polderów zalewowych, zbudowanych przez niemieckich inżynierów w okresie międzywojennym, a funkcjonujących na Środkowym Nadodrzu jeszcze w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku. Są to poldery: Milsko (300 ha), Tarnawa (220 ha), Pomorsko (200 ha), Brody-Bródki (180 ha), Nietkowice (310 ha), Będów (180 ha) oraz Połupin-Szczawno-Laski (2800 ha). Pozwoli to na nowatorskie spojrzenie na problem zagospodarowania przestrzennego polderów, a tym sposobem – poprawę ochrony przeciwpowodziowej, w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania terenów zalewowych.