Aktualności

Aktualności

Sprawozdanie z konferencji

W dniach 12 i 13 października 2017r. odbyła się w Zielonej Górze III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.„Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Organizatorem Konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter, gdyż połączona była z Jubileuszem 40-lecia kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska w Zielonej Górze. Honorowym patronatem konferencję objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz Gajda, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki oraz Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Konferencję rozpoczęła Sesja Jubileuszowa, podczas której dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak wygłosił referat okolicznościowy pt. „Historia zielonogórskiej Inżynierii Środowiska”, a następnie J.M.Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Andrzej Greinet, prof. UZ dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Profesorowie Inżynierii Środowiska”.

W Konferencji uczestniczyło łącznie ponad 120 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe z kraju i zagranicy oraz firmy i wydawnictwa branżowe. 

Referaty zgłoszone na Konferencję prezentowane były w czasie trzech sesji plenarnych oraz dwóch sesji posterowych. W czasie obrad przedstawiono 12 referatów oraz 41 posterów. Organizatorzy nagrodzili autorów trzech najlepszych posterów. Tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed współczesną inżynierią środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów naturalnych, rekultywacji terenów zdegradowanych, gospodarki wodno-ściekowej, technologii w oczyszczaniu ścieków miejskich i przeróbce osadów ściekowych, gospodarki odpadami oraz problemami gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Pierwszy dzień konferencji zakończony został uroczystą kolacją.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, którą był rejs po Odrze na trasie Nowa Sól-Cigacice, przebiegającej przez dwa mezoregiony: Pradolinę Głogowską (na południu) oraz Kotlinę Kargowską (na północy). Trasa rejsu obejmowała obszary sieci Natura 2000: PLB080004 Dolinę Środkowej Odry, PLH080014 Nowosolską Dolinę Odry i PLH080012 Kargowskie Zakola Odry oraz obszary chronionego krajobrazu Nowosolską Dolinę Odry i Krośnieńską Dolinę Odry.

Fotorelacja

Link do albumu ze zdjęciami z konferencji: https://photos.app.goo.gl/qo6j30NGcjo2pYX52

Link do albumu ze zdjęciami z kolacji konferencyjnej: https://photos.app.goo.gl/tZtaFGTy4Xi4na0l1

Link do albumu ze zdjęciami z rejsu po Odrzehttps://photos.app.goo.gl/7GGBTQlPhj22bdGr2

Link do albumu ze zdjęciami ze Zjazdu Absolwentówhttps://photos.app.goo.gl/FZNAW346V8UKykpw1

Na sali obrad

   

Wręczenie nagród w sesji posterowej

   

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

   

Rejs po Odrze na trasie Nowa Sól - Cigacice